Privacy statement

Wellform Medical BV (afgekort Wellform) vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. In deze Privacy Policy willen we u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wellform houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy Policy;
 • Alleen de gegevens van u gebruiken die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Altijd uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • De beveiliging van de systemen waar we mee werken constant actueel houden;
 • Onze interne werkwijze volgens de daarvoor opgestelde normen organisatiebreed doorvoeren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Met alle derde partijen een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Deze partijen hebben daardoor contractueel de verplichting om met de persoonsgegevens zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het door ons bepaalde doel;
 • Ervan op de hoogte zijn dat u het recht heeft om te zien welke informatie van u is opgeslagen en u deze informatie te allen tijde mag laten corrigeren of wissen.

Als Wellform zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij een monsteraanvraag

Persoonsgegevens van eindgebruikers of voorschrijvers worden door Wellform verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Benadering versturen juiste monstermateriaal;
 • Versturen van de monsteraanvraag;
 • Evalueren van de monsteraanvraag.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het versturen van het juiste monstermateriaal

Voor de bovenstaande doeleinden kan Wellform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
  • Straatnaam + huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
 • Type klant (eindgebruiker, voorschrijver);
 • Functie

Uw persoonsgegevens worden door Wellform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 3 jaar met als reden traceerbaarheid van de klanten bij eventuele terugroepactie van product.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij productklachten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wellform verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Toesturen van compensatiemateriaal;
 • Communiceren van de uitslag van de klacht;
 • Evaluatie van de klachtenprocedure;
 • Vergaren van inhoudelijk informatie omtrent de klacht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De klacht zo optimaal/snel mogelijk in behandeling nemen

Voor de bovenstaande doelsteleinden kan Wellform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Medische gegevens
  • Type stoma
  • Conditie stoma;

Uw persoonsgegevens worden door Wellform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van 3 jaar met als reden traceerbaarheid van de klanten bij eventuele terugroepactie van product.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij online nieuwsbrief abonnees en magazines

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Wellform verwerkt ten behoeve van het volgende doeleinde:

 • Toesturen van de online nieuwsbrief en/of magazine aan abonnees

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het informeren van de abonnees

Voor het bovenstaande doeleinde kan Wellform de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
  • Straatnaam + huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
 • Type klant (eindgebruiker/voorschrijver/enz.);

Uw persoonsgegevens worden door Wellform opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens verstrekken wij enkel aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden en wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben.

Zo maken wij gebruik van een derde partij:

 • Wanneer dit in het belang is van uw eventuele behandeling in het ziekenhuis;
 • Wanneer dit in het belang is voor de verstrekking van uw hulpmiddelen via uw medisch speciaalzaak;
 • Wanneer u ingestemd heeft met het gebruik van onze informatievoorzieningen.

Wij werken samen met derde partijen op basis van verwerkersovereenkomsten. Op deze manier wordt de bescherming van uw persoonsgegevens gegarandeerd. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij wettelijk verplicht worden om gegevens te verstrekken.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU met uitzondering van onze online nieuwsbriefdienst. Deze partij ontvangt uw naam en e-mailadres. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze partij. Dit betekent dat zij ook aan dezelfde wettelijke eisen moeten voldoen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wellform bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig en alleen voor de betreffende doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben ontvangen. De bewaartermijnen staan beschreven per verwerkingsdoel.

Beveiliging

Binnen de organisatie zijn verschillende maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens te allen tijde op veilige wijze verwerkt worden. We hebben o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • De medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • Op al onze digitale apparaten is enkel toegang te verkrijgen met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We pseudonimiseren en versleutelen uw persoonsgegevens wanneer wij deze moeten communiceren;
 • Middels audits controleren wij regelmatig de status van het privacybeleid binnen ons bedrijf;
 • Ons personeel is volledig op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunnen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens overdragen aan uzelf of aan een derde partij. In enkele gevallen kunnen wij om uw legitimatie te vragen.  

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Wellform Medical BV
Rogier Oonk (Functionaris Gegevensbescherming)
Muskushouwsestraat 33
6666 MA Heteren
Telefoonnummer: 088-6670065
E-mailadres: privacy@wellform.nl